TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 8. 4. 2015

Na zasedání Rady města Ústí nad Labem bylo předloženo více než sedm desítek bodů. 

4. Schváleno financování lanové dráhy a městské hromadné dopravy pro rok 2015
Stanovena byla maximální výše kompenzace v hodnotě 1,5 mil. korun za úhradu provozování Lanové dráhy na Větruši pro rok 2015 a maximální výše úhrady na provoz městské hromadné dopravy ve výši 190 mil. Kč.

7. Rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského
Radní dali souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Ústí nad Labem – rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského“. Pokud návrh smlouvy odsouhlasí i Rada Ústeckého kraje, bude předloženo zastupitelstvu města.
Statutární město Ústí nad Labem v letech 2007 a 2008 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského, která řešila přestavbu této dopravně velmi zatížené křižovatky na malou okružní křižovatku včetně bezpečnostních úprav a rekonstrukcí přilehlých částí komunikací. Současně byla vyvíjena snaha na společnou realizaci této stavby se společností SVS a.s. a s Ústeckým krajem. Až doposud senepodařilo všem investorům zajistit potřebné finanční prostředky v jeden okamžik. V závěru roku 2014 proběhly koordinační schůzky k realizaci a koordinaci akcí v dané lokalitě, jejímž výsledkem je, že Ústecký kraj vyčlenil finanční prostředky a i společnost SVS a.s. má připraveny prostředky na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dané lokalitě. Statutární město Ústí nad Labem má rovněž tuto akci v zásobníku investičních akcí připravených k realizaci.

10. Na rozvoj cyklistiky je převedeno 4,963 mil. korun
V roce 2014 byly v rozpočtu odboru dopravy a majetku vyčleněny finanční prostředky na rozvoj cyklistiky. Jedná se o finanční prostředky jak na projektovou přípravu, tak na vlastní realizaci některých stavebních úprav a opatření na podporu rozvoje cyklistiky v našem městě. Vzhledem ke složitější přípravě se však v roce 2014 podařilo zrealizovat pouze projektovou přípravu některých akcí. V současné době probíhají jednání k vydání příslušných povolení na akce, které by bylo možné zrealizovat v letošním roce. Konkrétně jde o stavby „Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka,“ výstavba cyklostojanu v ulici U Nádraží v prostoru před hlavním nádražím a zřízení cyklopruhů v ulici Neštěmická. Zapojené finanční prostředky ve výši 4 763,34 tis. Kč budou použity na realizaci těchto akcí. Současně má odbor dopravy a majetku připravenu studii propojení cyklistické stezky a prostoru „Zanádraží“ přes Most Dr. E. Beneše. Část finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč bude použita na další stupně projektové přípravy této akce.

18. Bývalý objekt jeslí bude sloužit pro MO Střekov
Rada schválila svěření objektu Kubelíkova č. p. 1231 do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Objekt byl v minulosti využíván jako jesle, mateřská škola a sídlo charitativní organizace. V současnosti byl objekt prázdný a několik let byl nabízen k prodeji i k pronájmu. O možnost využívání objektu obvod požádal, aby mohl vytvořit zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací, a to do 31. 10. 2015.

26. Metodika poskytování příspěvku základním školám pro žáky prvních ročníků
Statutární město Ústí nad Labem poskytuje základním školám, jejichž je zřizovatelem, příspěvek pro žáky 1. ročníků na vybavení školními potřebami a pomůckami, a to ve výši 2.000 Kč na jednoho prvňáčka. Rada města zároveň vyslovila požadavek na vytvoření pravidel, která radní svým usnesením schválili. 
Poskytování příspěvku základním školám bude probíhat podle harmonogramu, který bude každoročně zaslán na jednotlivé základní školy a dále dle pokynů zřizovatele. Pokyn stanovuje postup při poskytování, čerpání a vyúčtování příspěvku na nákup učebních pomůcek a potřeb. Pokyn je závazný pro všechny ředitele základních škol a stanovuje konkrétní využití příspěvku i neuznatelné náklady. Příspěvek tak může být poskytnut například na sešity, obaly, výtvarný materiál, psací potřeby. Za neuznatelné náklady jsou stanoveny například kancelářské potřeby, tonery do kopírky nebo tiskárny.

V rozpočtu pro rok 2015 je na poskytnutí příspěvku na prvňáčky vyčleněno 2,5 mil. korun. V loni nastoupilo do 1. tříd ZŠ 1 200 dětí.

31. Dotace v oblasti sportu
Rada města na základě doporučení Komise mládeže a sportu schválila další dotace: Ústecké freeridové organizaci, o. s. ve výši 50.000 Kč a České asociaci skateboardingu o. s. ve výši 40.000 Kč. 
Rada města rovněž doporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit dotaci ve výši 100.000 Kč na podporu akce „Camp David Fight Night – memoriál Milana Konečného“. Tento mezinárodní galavečer boxu bude v dubnu 2015 hostit sportovní hala Sluneta a představí se v něm i mladí ústečtí boxeři.

32. Poskytnutí dotací na kulturu
Milion korun má město Ústí nad Labem v roce 2015 vyčleněno na podporu uměleckých aktivit dětí a mládeže do osmnácti let. O využití této dotace rozhodují děti (a jejich rodiče) prostřednictvím šeků. Kulturní komise zkontrolovala 1 198 odevzdaných šeků reprezentujících dohromady částku 958.400 Kč. Zastupitelstvu statutárního města 22. dubna budou z této sumy předloženy ke schválení dotace v celkové výši 826.400 Kč (zbývající dotace na podporu uměleckých aktivit dětí a mládeže do osmnácti let ve výši 132.000 korun schválila již rada města). 
Kulturní komise rovněž rozdělovala dotace z titulu Akce kulturního kalendáře na rok 2015. Posoudila 128 žádostí a navrhla mezi uchazeče rozdělit 558.000 Kč. Například amatérský divadelní soubor Mladá scéna dostane příspěvek na úhradu nákladů spojených s pronájmem Domu kultury 50.000 Kč, STK Gebert na částečnou úhradu nákladů na akci „Dětský festival tance“ 35.000 Kč, Ústecký dětský pěvecký sbor získal příspěvek na III. benefiční koncert „Zpíváme pro Tebe“ 35 000 Kč, Svaz tělesně postižených ČR, okresní organizace v Ústí nad Labem, obdržela příspěvek ve výši 7.000 Kč na akci „Jarní rej seniorů“ atd. 
Dotace z kapitoly Akce kulturního kalendáře 2015, převyšující 50.000 korun, bude schvalovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jde například o 60.000 Kč pro Člověka v tísni na mezinárodní festival dokumentárních filmů či o 150.000 Kč pro taneční skupinu Freedom na reprezentaci města na mistrovství světa v Perfoming art.

33. Poskytnutí dotací Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. 
Kulturní středisko města Ústí nad Labem zajišťuje celou řadu kulturních a kulturně-společenských akcí a aktivit, proto rada města svým souhlasem dala zelenou financování pořádaných tradičních akcí. Podpora v celkové výši 1,682 mil. Kč, kterou musí ještě schválit zastupitelstvo, bude z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb pro rok 2015 poskytnuta na akce: 
reprezentační kulturní akce
– Mezinárodní taneční festival 2015 300 000 Kč
– Mezinárodní jazz & blues festival 2015 300 000 Kč
– Virtuosi per musica di pianoforte 2015 130 000 Kč 
– Porta 2015 250 000 Kč
– Mezinárodní festival sborového zpěvu 100 000 Kč
– Shakespeare 200 000 Kč
hudební soubory – celoroční činnost 
– Ústecký dětský sbor 100 000 Kč
– Dívčí komorní sbor Luscinia 30 000 Kč
– Bendův komorní orchestr 30 000 Kč
– Ústecký pěvecký sbor 10 000 Kč
dětské akce 
– Hurá na prázdniny 40 000 Kč
ostatní akce 
– Projekt česko-německá spolupráce 110 000 Kč
– Koncertní sezóna 50 000 Kč
– Střekovská kamera 25 000 Kč
– Krajská video přehlídka 7 000 Kč

42. Radní schválili dotace poskytovatelům sociálních služeb 
Radní schválili poskytnutí dotací do 50.000 Kč poskytovatelům sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2015 v celkové výši 157.683 korun. Podpořen byl například projekt Domova pro seniory Dobětice s názvem „20 let s vámi“, a to částkou 9.452 korun.

Projekt „Rodina na jedné lodi – podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči“ realizovaný Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy získal 14.180 korun. Prostředky získala i Spirála, Fokus Labe, Centrum podpory zdraví, Domov pro seniory Severní Terasa, Self Help Ústí nad Labem a Roska Ústí nad Labem.
Rada města také souhlasí s poskytnutím dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech poskytovatelům sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2015 v celkové výši 7 988 317 korun. Podporu musí schválit zastupitelstvo.

47. Dotace pro městské obvody
Rada schválila 1,2 mil. korun pro městské obvody. Každý obvod tak obdrží 300 tisíc korun k podpoře kulturních aktivit a akcí, jejichž pořadatelem bude městský obvod. MO Ústí nad Labem – Střekov například pozve v květnu na Otvírání řeky Labe, v červnu na Sportovní den na cyklostezce. MO Ústí nad Labem – Severní Terasa pořádá 30. dubna tradiční Pálení čarodějnic. První akcí, kterou připravuje MO Ústí nad Labem – Neštěmice, je divadelní představení pro děti v altánu (park před radnicí). Plán kulturních akcí, připravený městskými obvody na tento rok, je snahou o oživení veřejného prostoru v Ústí nad Labem, který přislíbila koaliční smlouva hnutí ANO a PRO!Ústí. Dotace na kulturní akce městských částí podléhají detailnímu vyúčtování.

48. Blok 004 – stanovisko k projektové dokumentaci
Odbor rozvoje města obdržel dne 11. 3. 2015 od Ing. Petra Novotného, Real Garant, Herbenova 16, Ústí nad Labem, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Blok 004 Ústí nad Labem – město“, a to z hlediska Magistrátu města Ústí nad Labem jako dotčené instituce. Žadatel jako důvod podání uvádí: „Toto stanovisko bude podkladem pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“. K této žádosti byla přiložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovaná v 03/2013.
Po ověření informací na stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem k podání žádosti obdržel odbor rozvoje města Magistrátu Ústí nad Labem informaci, že úplně nová žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení byla podána v září 2014, nesplňovala veškeré náležitosti a řízení bylo přerušeno do 31. 3. 2015.

Ačkoliv radní mají eminentní zájem, aby tzv. betonová díra Mírové náměstí nehyzdila, musela rada města k projektové dokumentaci na akci „Blok 0004 Ústí nad Labem-město“ zaujmout nesouhlasné stanovisko.
Hlavní důvody:
Ø Rozpor stavby s územním plánem, není dodržena vymezená plocha pro stavbu.
Ø Stavba svými převislými částmi zasahuje do pozemkových parcel ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem – charakter veřejného prostranství. 
Ø Vždy byla předložena pouze projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, doposud ne k územnímu řízení.
Ø Platný územní plán stanovuje podmínku zpracování architektonické části projektové dokumentace autorizovaným architektem, toto nebylo dodrženo, projektová dokumentace je pouze verifikována autorizovanou architektkou.
Ø V projektové dokumentaci chybí zásady urbanistického a architektonického řešení, výtvarné řešení opět v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.
Statutárnímu městu Ústí nad Labem, které je pouze účastníkem řízení, není dále například známo, k čemu má objekt po dokončení sloužit. Budou v něm kanceláře, hotel nebo něco jiného? Konkrétní využití stavby má přitom přímé dopady na dopravu a parkovaní v centru města.

49. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 
Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Úspora energií v MŠ Vojanova“ formou zjednodušeného podlimitního řízení a jmenovala členy komise pro otevírání obálek
a) Pavel Štěpař 
b) Ing. Eva Šartnerová
c) Ing. Petra Pokorná
d) PhDr. Jana Müllerová, PhD. 
e) Mgr. Miloš Studenovský

51. Město bude partnerem projektu SPACES v rámci programu CENTRAL EUROPE
Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v programovém období 2007-2013. Cílem projektu je revitalizace zanedbaných městských čtvrtí prostřednictvím kreativních a inovativních metod a zhodnocením kulturního a historického dědictví. Ústí nad Labem projevilo zájem se zapojit do projektu, jelikož problém přeměny brownfieldů je pro naše město naprosto zásadní. Máme již na co navazovat, problém je již řešen několik let v rámci projektů COBRAMAN a Partnerství pro české brownfieldy. Specifickou oblastí jsou Předlice, které koncentrují kromě brownfieldů i další problémy a zároveň se na území Předlic nachází celá řada historicky hodnotných objektů. V rámci projektu SPACES chce město oživit památku Jaroslava Foglara a Rychlých šípů za využití již zpracovaných návrhů (z projektu Partnerství pro české brownfieldy) a zapojením soukromých vlastníků a dalších partnerů. V současné době probíhá přípravná fáze projektu, oficiálně bude projekt zahájen nejdříve na počátku roku 2016. Schválená účast města Ústí nad Labem jako partnera v zahraničním projektu SPACES s předpokládaným finančním objemem projektu znamená, že město Ústí nad Labem by mělo získat 160 tis. EUR za předpokládané minimální spoluúčasti města ve výši 24 tis. EUR.

58. Vypracován bude přehled veškerých dostupných urbanistických studií a projektů
Na základě požadavku Komise pro územní plán Rady města Ústí nad Labem uložila rada města odboru rozvoje města úkol, aby zpracoval přehled veškerých dostupných urbanistických studií a projektů. Ve spolupráci s komisí pro územní plán pak posoudí jejich využitelnost a výsledek zveřejní na webových stránkách města do 30. 6. 2015. Zveřejněny budou po provedeném výběru studií vybrané studie na webu města, a to do 31. 12. 2015.

61. Změna organizačního řádu
Rada schválila změnu organizačního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem s účinností od 1. 5. 2015. Změnou se navýší počet tabulkových míst o sedm. Prostředky na mzdy budou hrazeny ze schváleného rozpočtu na mzdy, který se navyšovat nebude. Důvodem navýšení tabulkových míst je dlouhodobě sestupná tendence počtu pracovníků, kdy postupně od roku 2009 klesá počet zaměstnanců z původních 405 až na dnešních 366. Kromě delimitace 14 zaměstnanců z odborusociálních věcí na úřad práce (přechod dávek státní sociální podpory z obcí na stát) byly postupně organizačními změnami rušeny mnohé odbory, ale naopak přibývaly agendy a další nárůst agendy se opět od roku 2016 předpokládá. Tento tristní stav je nutné změnit, neboť mnohé odbory jsou personálně poddimenzované, a to i v agendách, kde je v rámci přenesené působnosti zajišťován výkon státní správy. Efektivita práce tak není dostatečná. 
Zvýšen bude počet zaměstnanců zařazených do odboru rozvoje města o 2 tabulková místa. V souvislosti s významným rozvojem projektu jezera Milada je potřeba detailnější pozornosti projektu. Je třeba, aby byl tajemník DSO Jezera Milada, jenž je zároveň zaměstnancem oddělení strategického rozvoje a řeší i jiné projekty města, zbaven činností pro tyto jiné projekty a věnoval se na plný úvazek pouze DSO Jezero Milada. Ostatní projekty, na kterých participoval, musí převzít nový zaměstnanec. Druhé tabulkové místo je určeno pro činnost fundraisera pro základní a mateřské školy, který bude monitorovat vnější finanční zdroje, zajišťovat či zpracovávat žádosti o dotace na realizaci neinvestičních projektů v oblasti školství, zajišťovat jejich administraci a udržitelnost. 
O 2 tabulková místa byl změnou organizačního řádu zvýšen počet zaměstnanců zařazených do kanceláře tajemníka. Jeden úvazek bude využit na pořizování zápisů z RM a ZM (jsou pořizovány 2 varianty: originál a kopie se začerněnými osobními údaji ke zveřejnění) a doplněn o agendu administrativních a organizačních činností na právně ekonomickém oddělení. Druhé tabulkové místo bude využito pro agendu úřední desky, kde se očekává s vývojem nové legislativy nárůst dokumentů povinně vyvěšovaných na úřední desce, včetně potřeby autorizovaných konverzí z moci úřední a pečlivé kontroly a provádění anonymizace osobních údajů.
Zvýšení počtu zaměstnanců na odboru kontroly o 2 tabulková místa vychází ze skutečnosti, že novela zákona o pozemních komunikacích účinná od ledna 2013 v praxi znamenala pro oddělení přestupků v dopravě nárůst administrativní činnosti o více než o polovinu. V průběhu roku 2014 bylo k řešení 10448 případů porušení dopravních předpisů. Zhruba polovinu všech oznámení tvořily správní delikty, u kterých byla výše uvedenou novelou prodloužena doba prekluze nad jeden rok. K tomu bylo oznámeno a předáno Městskou policií Ústí nad Labem 4336 porušení dopravních předpisů zjištěných kamerovým systémem. Neúnosná situace ohledně kvantity práce je proto řešena navýšením pracovních míst na oddělení přestupků v dopravě.
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb bude posílen o 1 tabulkové místo protidrogového koordinátora, který se bude podílet na přípravě protidrogové strategie,koordinovat realizaci opatření zejména v oblasti primární specifické prevence a monitorovat a vyhodnocovat aktuální stav ve městě v rámci drogové problematiky.
Celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu msta Ústí nad Labem se zvyšuje z 366 na 373.

62. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města schválila podání přihlášky do výběrového řízení na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Formu spolupráce radním představil v 10minutovém vystoupení Bc. Martin Šimáček, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura), který je součástí vlády České republiky.
Výběrové řízení Agentura pro sociální začleňování vyhlásí koncem letošního roku, spolupráce by začala v roce 2016 a probíhala tři roky. Jednotlivé etapy spolupráce by vyplnilo zmapování situace, vytvoření lokálního partnerství (např. úřad práce, neziskové organizace atd.), vypracování společného strategického plánu (včetně případného využití strukturálních fondů MPSV, MŠMTS, MMR), jeho realizace. Statutární město Ústí nad Labem by při všech krocích plnilo roli koordinátora.
Podání přihlášky, jejíž součástí je předložení podrobného záměru města na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, musí nejprve schválit zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem.

66. Primátor jmenován zástupcem města ve správní radě UJEP
Nově zvolený rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. požádal primátora města, aby město navrhlo svého zástupce do správní rady UJEP. Vzhledem k blízké spolupráci města s univerzitou i ke skutečnosti, že podpora vzdělanosti patří mezi priority vedení města, bylo žádosti rektora jednoznačně vyhověno. Do správní rady univerzity rada města jmenovala primátora Ing. Josefa Zikmunda.

68. Dotace z rozpočtu kanceláře primátora
Z rozpočtu kanceláře primátora byla částkou 50.000 korun podpořena „Společenská akce k uctění obětí holocaustu, 70 let od osvobození koncentračních a vyhlazovacích táborů“, která se

uskuteční dne 4. 5. 2015 v Domu kultury v Ústí nad Labem. Akce je komponovaným pořadem pro žáky, studenty a veřejnost a je koncipována z několika částí: otevřená diskuse s paní Erikou Bezdíčkovou (přeživší Osvětim), výstava k problematice, promítání filmu v kinosále.
Spolku Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Dr. Šmejkala, který působí již od roku 1992 ve prospěch studentů školy, rada města schválila 15.000 korun na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí školního florbalového družstva na Finále poháru Asociace školních sportovních klubů ČR SŠ. Družstvo studentů ústeckého gymnázia reprezentovalo město Ústí nad Labem jako krajský vítěz a umístilo se na 3. místě.

Na podporu jubilejního 10. ročníku charitativně-kulturní akce s názvem „Krása pomáhá dětem“, jejímž pořadatelem je Lenka Kocmanová Taussigová, rada schválila 50.000 korun. Dotace bude přímo převedena přímo pro Krajskou zdravotní, a. s. Akce má charitativní účel a výtěžek z celé akce je každoročně předáván Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, letos konkrétně novorozeneckému oddělení na nákup monitoru životních funkcí pro novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Monitor lze připojit na centrální monitorovací jednotu a jeho pořizovací cena je cca 240 tis. Kč.