Komentář PRO! Ústí k neudělení dotace seniorskému klubu Elixír

Kdyby zastupitelstvo po červnovém puči nesmetlo návrh Jany Bohuňkové na zřízení Městského klubu seniorů ze stolu, mělo by nyní systémové řešení, opravené prostory v Městských lázních a v této chvíli by se do nich stěhoval klub pro seniory. Klub Elixír by předal otěže mladším a senioři by nepřišli o místo pro smysluplné trávení času.

Celá kauza začala roce 2003, kdy rada města zrušila seniorský klub pod hlavičkou Pečovatelské služby, p.o. Seniorům však chyběl, a tak se v roce 2009 obrátili na primátora s prosbou, aby jim klub obnovil. Rada města tenkrát seniorům řekla, že jestli nějaký klub chtějí, ať si zřídí občanské sdružení a že jim budou provoz takového klubu stoprocentně financovat. A financovalo se – z fondu primátora. To však bylo velice nekoncepční a nespravedlivé vůči ostatním neziskovým organizacím, navíc tato služba by měla být poskytována městem, jako výraz úcty ke stáří.

Proto Jana Bohuňková začala v lednu tohoto roku hledat opatření, které by vše vyřešilo. Vedla jednání s klubem Elixír, oslovila ředitelku Pečovatelské služby Dittu Hromádkovou, hovořila se zástupci většiny seniorských organizací v Ústí nad Labem a v květnu tohoto roku předložila radě města řešení, které radní schválili. Nejjednodušší a nejvhodnější varianta byla vrátit klub do režie Pečovatelské služby – je to příspěvková organizace vlastněná městem, tudíž jednoduše financovatelná s možností detailní kontroly hospodaření klubu, a navíc plná zapálených profesionálů. Byly nalezeny i ideální a důstojné prostory v Městských lázních, finanční prostředky bez nutnosti navyšovat rozpočet a vedení Elixíru se těšilo, že konečně předá kormidlo mladšímu týmu.

Návrh, který Jana Bohuňková předložila zastupitelstvu města 30. června, byl zamítnut bez jasných a rozumných argumentů.

„Zastupitelům z ČSSD, KSČM, UFO, ODS a odpadlíkům z ANO byly ukradené mé argumenty, že je třeba situaci řešit, aby bylo od 1.1.2016 hotové řešení a aby senioři nepřišli o svou službu. Pokud nyní rada města nemá řešení, jak denní sociálně-aktivizační službu nahradit a odmítá dál financovat klub Elixír, plive tím do obličeje všem seniorům z Ústí nad Labem,“ uvedla bývalá náměstkyně primátora. „Mrzí mne, že zastupitelům primárně nejde o občany města – jde jim o osobní prospěch a hlavně o to, aby opozici nic neprošlo bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na lidi a na město. Jenže takhle se, vážení, naše město z bahna nevyhrabe,“ dodala Bohuňková.

A ještě květnová důvodová zpráva:

ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉHO KLUBU SENIORŮ, ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY P.O.

Počet seniorů ve věku 65+ se v Ústí nad Labem stále zvyšuje. Vliv na tento fakt má nejen demografická křivka, ale i klesající porodnost. Index stáří vzrostl od roku 2004 z 80,5 na 109 ke konci roku 2013 (údaj za 2014 ještě není k dispozici).

Velká část seniorů v našem městě spadá do skupiny ohrožené sociální exkluzí způsobenou mimo jiné i nízkými příjmy, které těmto lidem nedovolují trávit volný čas plnohodnotným a důstojným způsobem dle jejich přání.
Následkem toho, že již nejsou zapojeni do pracovního procesu, dochází k výraznému přerušení sociálních vazeb, nedostatku uplatnění, osamělosti a tím ke ztrátě vůle a vůbec i smyslu života. Ztráta smyslu života a pocit bezvýznamnosti se nepříznivě projeví na jejich zdravotním stavu, zhoršený zdravotní stav snižuje jejich soběstačnost, a tím jsou nuceni vyhledat sociální službu.

Je prokázáno, že aktivní způsob života prodlužuje dobu, kdy člověk ještě nepotřebuje využívat sociální služby. A právě kluby seniorů jsou místem, kde dochází k zprostředkování sociálního kontaktu nejen s vrstevníky, ale i jinými generacemi, k motivování k aktivnímu životu, a samozřejmě také k částečnému nahrazování registrovaných sociálních služeb využitím vzájemné pomoci.

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace je největším poskytovatelem terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v Ústeckém regionu. Máme 30 zaměstnanců a ročně se postaráme o 460 klientů v jejich domácnostech. Naši klienti jsou převážně z řad seniorů, a proto velmi dobře známe jejich životní situaci a potřeby.

Příspěvková organizace Pečovatelská služba již v minulosti vyhlášený a kvalitní Klub seniorů provozovala. Od jeho zrušení (k 31. 12. 2003) se bohužel v Ústí nad Labem nepodařilo na tuto aktivitu v takovém rozsahu navázat a prostor pro společná setkávání a využití volného času seniorů v Ústí nad Labem chyběl. Od roku 2009 tuto službu města seniorům částečně suploval spolek Elixír, který založili aktivní senioři na podnět Rady seniorů a tehdejšího vedení města. Město plně financovalo činnost spolku Elixír, který sloužil jako platforma pro denní setkávání seniorů. Dotace byly poskytovány nesystémově z Fondu primátora a rovněž z OŠKSS.

Dotace města:
2009 500.000,-Kč
2010 420.000,-Kč
2011 450.000,-Kč
2012 385.000,-Kč
2013 325.000,-Kč
2014 300.000,-Kč

Návrh realizace vzniku „Městského klubu seniorů“
S návrhem na zřízení Městského klubu seniorů jsem oslovila ředitelku Pečovatelské služby, p.o. Ing. Dittu Hromádkovou, která se s mým návrhem ztotožnila. Společně jsme návrh projednaly v Pracovní skupině „Senioři“ (Květoslava Čelišová, Květa Votrubcová, Z. Miler), jíž jsem zřídila a od níž jsme získaly souhlasné stanovisko. Záměr byl rovněž předjednán s náměstkem primátora pro městské organizace a majetek Martinem Hausenblasem, MBA, s ředitelem Městských služeb, p. o. Miroslavem Harciníkem a v Sociálně zdravotní komisi RM dne 18. 5. 2015, s, která vyjádřila souhlasné stanovisko.
Předpokládáme minimální kapacitu klubu 100 osob. Protože Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. sídlí v pronajatých prostorech, které tomuto účelu nevyhovují, bylo by třeba pronajmout a zařídit vyhovující bezbariérové prostory v blízkosti centra a dopravní obslužnosti. Vyhovujícím místem pro klub by byly prostory bývalé restaurace v Městských lázních. Tyto prostory v současné době kvůli technickému stavu není možné provozovat. Po opravě (náklady musí vyčíslit odborník) by splňovaly nároky na odpovídající zázemí pro seniory – umístěním, velikostí apod. Nevýhodou, kterou by bylo do budoucna třeba řešit, je větší vzdálenost budovy od zastávky městské hromadné dopravy a počet parkovacích míst.

V přízemních zrekonstruovaných prostorách Městských lázní bychom vytvořily denní klub pro seniory se sociálně aktivizačním programem. Kromě obsluhy a aktivizačního pracovníka by byla přítomna sociální pracovnice Pečovatelské služby, p.o., která by poskytovala odborné poradenství (vč. terénního) pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Náklady na zaměstnance na úklid budou hrazeny z dotačních titulů ÚP. V klubu by vznikla relaxační a klidová zóna, variabilní prostor pro cvičení a kreativní aktivity a místnost vybavená počítači. Součástí by byl i prodej drobného občerstvení pro návštěvníky. To by bylo bezpochyby využíváno i dalšími návštěvníky Městských lázní.
Tyto prostory bychom (se souhlasem zřizovatele) pronajímali za přijatelné nájemné (80,- až 100,- Kč/hod.) dalším neziskovým organizacím z Ústí nad Labem.

Činnosti klubu:
– pravidelná setkávání členů klubu (min. 3 x v týdně), včetně zajištění „mediátora“ setkávání
– vzdělávání seniorů (přednášky, kurzy apod.)
– zájmové aktivity (ruční práce, výtvarné techniky, apod.)
– pohybové a sportovní aktivity (turistika, kondiční cvičení, taneční terapie, apod.)
– spolupráce se školami – propojení generací společným projekty
– pořádání kulturních akcí – akcí, které zvýší prestiž seniorů ve společnosti
– mezigenerační a rodinné projekty a spolupráce
– zapojení seniorů do kulturního a politického dění ve městě, komunitní práce
– zapojení dobrovolníků a široké veřejnosti do činnosti klubu
– spolupráce se soukromým sektorem v regionu a vytvoření stabilní sítě sponzorů
– zajištění informovanosti občanů o všech aktivitách města a rozsáhlé sociální poradenství

Finanční plán provozu „Městského klubu seniorů“

Roční celkové náklady:
mzdové náklady (2 zaměstnanci) vč. odvodů 324 000,- Kč
nájem včetně energií 180 000,- Kč
vybavení klubu 100 000,- Kč
celkem 604 000,- Kč

Výše vyčíslené náklady jsou orientační, a to bez nákladů na rekonstrukci prostor, kterou nedovedeme vyčíslit. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. se samozřejmě bude snažit využít všech možných dotačních titulů (např. využití dotovaných pracovních míst z Úřadu práce), které mohou provozní náklady snížit. V nákladech nejsou zahrnuty další provozní náklady, které budou hrazeny z prostředků Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o. (např. ekonomické služby, sociální pracovnice, doprava apod.). Od nákladů je třeba odečíst výnos z pronájmu prostor dalším organizacím – v předpokládané výši cca 60 000,- Kč za rok.
Do budoucna bych ráda docílila stavu, kdy dokážeme zaktivizovat seniory a společnost v Ústí nad Labem takovým způsobem, aby byl klub seniorů v budoucnosti z větší části samofinancovatelný, například příspěvky členů, sponzoringem, dobrovolnickou činností a svépomocí členů.
Klub by zahájil provoz 1. 1. 2016 a současně by ke 31.12.2015 ukončil činnost Klub Elixír, který by svůj program přesunul do nově zřízených prostor. Prostředky, které tak město každoročně poskytovalo klubu Elixír, by mohly být přesunuty na financování Městského klubu seniorů.

Rekonstrukce klubu:
Navrhuji, aby byla prověřena možnost využít k rekonstrukci klubu studenty Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v rámci praxe