Etický kodex hnutí PRO! Ústí

Preambule

Osoba, ucházející se za hnutí PRO! Ústí o mandát ve volbách do zastupitelstva či osoba nominovaná za hnutí PRO! Ústí na libovolnou veřejnou funkci (dále jen “člen PRO! Ústí”), respektuje principy Kodexu a řídí se jeho ustanoveními.

I. Veřejná funkce
1. Veřejnou funkcí se myslí funkce zastupitele města, zastupitele městského obvodu, člena výboru zastupitelstva nebo komise rady, jakož i člena dalších orgánů zřizovaných městem nebo městským obvodem včetně zastupování zájmů samosprávy v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, kde má město podíl nebo majetkovou účast.

2. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity města Ústí nad Labem a jejich občanů.

3. V případě nominace na veřejnou funkci si je člen PRO! Ústí plně vědom, že je zástupcem všech občanů města Ústí nad Labem a tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a města Ústí nad Labem.

4. Slibem a svou ctí se člen PRO! Ústí zavazuje ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává nestranně a nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony České republiky.

5. Člen PRO! Ústí je ve své funkci odpovědný všem občanům města Ústí nad Labem, včetně těch, kteří ho nevolili.

6. Člen PRO! Ústí vykonávající veřejnou funkci se účastní každého zasedání orgánu souvisejícího s výkonem této funkce a svou důvodnou neúčast řádně omluví.

7. Při hlasování se řídí objektivně zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.

8. Na zasedání přichází připraven. Žádá od ostatních členů PRO! Ústí dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám poskytuje ostatním členům PRO! Ústí informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.

II. Střet zájmů, bezúhonnost

1. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena PRO! Ústí dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v orgánu souvisejícím s výkonem veřejné funkce. Své soukromé zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající pro člena PRO! Ústí, pro členy jeho rodiny nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž má nebo měl pracovní, obchodní nebo politické styky.

2. Povinností člena PRO! Ústí je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Člen PRO! Ústí jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením veřejného funkcionáře nabízeny.

3. Člen PRO! Ústí pravdivě a úplně informuje ostatní členy orgánu souvisejícího s výkonem veřejné funkce před projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho soukromé zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce a požádá je o rozhodnutí, zda může ve věci hlasovat.

4. Své dočasné postavení veřejného funkcionáře ani informace získané při výkonu veřejné funkce nezneužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob.

5. Člen PRO! Ústí nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy města Ústí nad Labem a jeho občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.

6. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen PRO! Ústí uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru.

7. V případě plnění funkce uvolněného zastupitele nesmí být člen PRO! Ústí po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem města Ústí nad Labem na tuto právnickou osobu, ani členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od města Ústí nad Labem. To neplatí, pokud byl do takového orgánu jmenován městem.

III. O příjmech a výhodách
1. Člen PRO! Ústí nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.

2. Člen PRO! Ústí nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Člen PRO! Ústí nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením veřejného funkcionáře, pokud to zákon neumožňuje.

4. Odměna za výkon veřejné funkce je přípustná, pokud tato odměna neodporuje zákonům ČR. Výše odměny v orgánech města je stanovena usnesením samosprávy a podléhá zveřejnění v rámci těchto usnesení. Pokud je člen PRO! Ústí členem orgánu, který o výši této odměny rozhoduje, dbá na to, aby výše odměny odpovídala časové a finanční náročnosti této funkce a zároveň byla hospodárná s ohledem na veřejný rozpočet a nebyla v rozporu s dobrými mravy.

V případě, kdy člen PRO! Ústí v řídících či dozorčích orgánech obchodní společnosti vykonává vůli obce, která jej do funkce delegovala, náleží mu za výkon funkce odměna ve výši, kterou stanoví či schválí svým usnesením pověřený orgán obce. Není-li výše odměny stanovena tímto způsobem, odvede člen PRO! Ústí tyto prostředky po odečtení přiměřených a odůvodněných nákladů formou daru na veřejně prospěšný účel. Taktéž člen se postupuje, je-li valnou hromadou obchodní společnosti s přímým či nepřímým vlivem obce rozhodnuto o odměně členům řídících či dozorčích orgánů formou rozdělení podílu ze zisku.

5. Člen PRO! Ústí ve funkci zastupitele odevzdá předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva Oznámení o činnostech, o příjmech a o nemovitém majetku zastupitele města vždy do konce září za předešlý kalendářní rok výkonu mandátu. Údaje souvisí s výkonem funkce zastupitele a umožňují kontrolu jeho zastupitelské činnosti. U výkonu v ostatních veřejných funkcí může vedení PRO! Ústí navrhnout obdobný postup, pokud bude věrohodný vůči veřejnosti a nebude představovat nadměrnou administrativní zátěž.

IV. Vztah k úředníkům a občanům

1. Člen PRO! Ústí respektuje práci úředníků a jejich vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do jejich práce.

2. Člen PRO! Ústí má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.

3. Člen PRO! Ústí dbá na řádný chod celé samosprávy a realisticky hodnotí možnosti výkonných orgánů samosprávy.

4. Člen PRO! Ústí a je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.
V. Závěrečná ustanovení

1. Tento etický kodex byl přijat kruhem důvěry PRO! Ústí v Ústí nad Labem dne 4. 9. 2014.

2. Člen PRO! Ústí usiluje o zachování důvěryhodnosti a dobrého jména PRO! Ústí. Pokud člen PRO! Ústí získá podezření, že by důvěryhodnost PRO! Ústí mohla být jednáním jakéhokoli člena nebo jiné osoby poškozena, oznámí toto podezření vedení PRO! Ústí neprodleně.

3. V případě konkrétních situací a pochybností související s výkonem veřejné funkce a dodržováním etických principů se může člen PRO! Ústí obrátit o radu na etickou komisi PRO! Ústí, popř. vedení PRO! Ústí, není-li tato komise ustanovena.

4. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří etická komise hnutí PRO! Ústí ustanovená vedením PRO! Ústí. Člen PRO! Ústí se tímto zavazuje spolupracovat s etickou komisí při prověřování podezření z porušení Kodexu, jakožto i úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. V případě prokazatelného porušení závazků plynoucích z Etického kodexu je etická komise oprávněna navrhnout plénu vyloučení člena hnutí PRO! Ústí, složení mandátu, případně jiná opatření, která povedou k vyřešení konfliktu. V případě výzvy ke složení mandátu takto učiní bez zbytečného odkladu nejdéle však ve lhůtě do 7 dnů od okamžiku, kdy bude s rozhodnutím pléna obeznámen.

5. Člen PRO! Ústí se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními. To stvrzuje svým podpisem.